Contact

AAK vzw is bereikbaar

 • via mail: post@aakvzw.be (voorkeur)
 • op het nummer 0494 12 04 96 (Sjoertje) tussen 18u en 20u
 • op het nummer 0485 71 96 68 (Dirk) tussen 18u en 20u

 

Wil je graag ons tijdschrift 't AAKJE ontvangen?

 • stuur ons een mail met je adresgegevens

PRIVACYVERKLARING VAN AAKvzw:

 

AAKvzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

AAKvzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GPDR in het Engels).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Wat het bovenstaande concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

 

HOE VERZAMELT AAKvzw PERSOONLIJKE GEGEVENS?

AAKvzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. inschrijven voor dagactiviteit of vakantie door voorziening).

 

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT AAKvzw?

AAKvzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst = deelnemen vakantie of daguitstap of ontvangen tijdschrift ‘t Aakje.

 • bij het deelnemen van een vakantie hebben wij volgende persoonlijke gegevens nodig: naam / voornaam / e-mail / adres / telefoonnummers / persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en naam en telefoonnummer huisarts / medische achtergrond
 • bij het deelnemen aan een daguitstap hebben wij volgende persoonlijke gegevens nodig: naam / voornaam / geboortedatum / telefoonnummer
 • voor het verzenden van een brief, mail of ‘t AAKJE: naam / voornaam / e-mail / adres

 

WANNEER EN WAAROM VERWERKT AAKvzw PERSOONLIJKE GEGEVENS?

AAKvzw verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten:

 • om te kunnen deelnemen aan een vakantie of daguitstap
 • om ons driemaandelijks tijdschriftje (’t Aakje) te ontvangen

AAKvzw verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie (’t Aakje) op te sturen

 

HOE BEHANDELT AAKvzw UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 • gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven)
 • we geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden
 • wij delen jouw persoonsgegevens met dienstverleners van AAKvzw voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening (bv. naamlijst van aanwezigen in een groepsaccommodatie omwille van de veiligheid)
 • wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verblijven in een accommodatie
 • verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (een voorbeeld hiervan is een politieonderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven).
 • tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,

 

HOE LANG BEWAART AAKvzw UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

AAKvzw verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:

 • voor inschrijving van vakanties: enkel voor opvolging tijdens de vakantie zelf (en nasturen publicatie over het evenement), gedurende 2 jaar
 • voor het verzenden van ‘t AAKJE: gedurende 2 jaar
 • persoonsgevevens worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden

 

BEWAART AAKvzw UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIER?

 • uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
 • indien er zich toch een incident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 • het aantal personen dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt tot de leden van de raad van bestuur. Deze zijn Coremans Sjoertje (voorzitter), Heyvaerts Dirk (secretaris) en Coremans Jielke (bestuurslid). Aan deze leden wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Alle andere personen (vrijwilligers) die persoonsgegevens en medische gegevens verkrijgen om tijdens een vakantie of daguitstap een goede werking te beogen, zijn gebonden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht.
 • Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

 

WAT KAN U ZELF DOEN I.V.M. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 • Wilt u iets wijzigen in uw gegevens, kan u dit steeds doen via mail: post@aakvzw.be of telefoon: 0485 719 668.
 • U kan op elk moment (na afspraak) de persoonlijke gegevens die AAKvzw over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacy commissie.

 

Als vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

AAK vzw - Mussenhof 12 - 2590 Berlaar - post@aakvzw.be

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

AAKvzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en in ons driemaandelijks tijdschrift. De laatste wijziging (= eerste privacyverklaring) gebeurde op 30 september 2018

Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.